Online bildiri göndermek için tıklayınız

Bildiri Gönderme Kuralları

Vetexpo-2021 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresine orijinal araştırmalar, derlemeler ve vaka takdimleri sözlü ya da poster olarak kabul edilecektir.

  • Vetexpo-2021 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresine orijinal araştırmalar, derlemeler ve vaka takdimleri sözlü ya da poster olarak kabul edilecektir.
  • Bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Yurt içinden sunulan bildirilerin Türkçe özetleri de gönderilmelidir.
  • Web sayfasından gönderilen bildiri önerileri, bilimsel komite tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Sunulan bildirinin kabul edilmesi halinde mail yolu ile bilgi verilecek ve kabul mektubu gönderilecektir.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
  • Bilimsel komite, gönderilen sözlü bildiriyi poster bildiriye çevirme önerisinde bulunabilir.
  • Kabul edilen bildirilerde yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
  • Son bildiri gönderme tarihi 11.09.2020’dir.
  • Gönderilen bildirilerin üzerinde değişlik yapılamaz.
  • *Poster olarak kabul edilen bildiriler sadece dijital olarak sunulacaktır. Bu nedenle Power point vb. programlarda hazırlanan posterler PDF’e dönüştürülerek kongreden önce teknik ekibe iletilmelidir. E mail: info@pcoevent.com 
  • *Hazırlanan posterin basılı olarak getirilmesine gerek yoktur.

 Bildirilerin hazırlanmasında uyulacak kurallar.

Özet bildirilerin hazırlanmasında uyulacak kurallar

Özet, araştırma makalelerinde, derlemelerde ve olgu sunumlarında 300 kelimeyi aşmamalıdır. Özetler çift satır aralığı, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanarak yazılmalıdır. Yazılar Word formatında olmalıdır. Sunulacak bildiri özetleri araştırma makalelerinde, amaç, materyal ve metot, bulgu ve sonuç bölümlerini içermelidir. Özetin altına en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Tam metin bildirilerin hazırlanmasında uyulacak kurallar

Bütün bildiriler İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bildiriler çift satır aralığı, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanarak yazılmalıdır. Yazılar Word formatında olmalıdır. Araştırma makaleleri “özet, giriş, materyal ve metotlar, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumları; “özet, giriş, olgu, tartışma ve kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemelerde; “özet, giriş, sonuç ve kaynaklar” bölümleri bulunmalıdır.  Tam metin bildiriler aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır.

Başlık sayfası

Başlık sayfasında, makalenin başlığı, yazarların adları ve soyadları yazılmalıdır. Yazar adlarının altında çalıştığı kurum ve e-postası (bütün yazarların) adresi verilmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşlar da belirtilmelidir.

Özet

Özet, araştırma makalelerinde ve derlemelerde 300 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmamalıdır. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonucunu içermelidir. Olgu sunumlarında bu bölümlere gereksinim yoktur.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler özetin hemen sonrasında ayrı bir satırda verilmelidir. Başlıkta kullanılmayan, çalışmayla ilgili en fazla 5 kelime ya da terim anahtar kelime olarak sunulabilir.

Giriş

Giriş bölümü çalışmanın dayanağını ve bu çalışmanın neden gerekli olduğunu açıklamalıdır. Ayrıca çalışmanın amacı bu bölümün sonunda, ayrı bir paragraf olarak açıkça belirtilmelidir.

Materyal ve metotlar

Materyal ve metotlar bölümünde, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar edebilmesi için yeterli bilgi verilmelidir. Çalışmada kullanılan hayvanların sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı veya soyları belirtilmelidir. Deneylerde kullanılan tüm ürün veya ekipmanların kaynağı belirtilmelidir. Üretici firmanın adı, şehri ve ülkesi metinde ilk geçtiği yerde parantez içinde sunulmalıdır. Ölçü birimleri yazılırken uluslararası sistem (SI) kullanılmalıdır. Kullanılan istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvan bakım kurallarına atıfta bulunulmalıdır.

Bulgular

Bu bölüm deneyden elde edilen verileri içermelidir. Şekil, grafik veya tablolarla desteklenebilir. İstatistiksel olarak önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tablolar

Her tablo ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları ardışık olarak isimlendirilmelidir (Tablo 1, Tablo 2 gibi). Tabloda kısaltma kullanılırsa, kısaltmaların açık ifadeleri tablonun altındaki dipnotta alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin; ASD = atriyal septal kusur; PS = pulmoner stenos; VSD = ventriküler septal kusur.

Grafikler

Her grafik ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Metin içinde ardışık olarak isimlendirilmelidir. Şekil 1, Şekil 2 gibi Başlık figürün altında yer almalıdır. Kısaltmalar kullanılıyorsa, bu kısaltmaların açık formu şeklin altına alfabetik sırayla yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde, uygun birimlerle birlikte bir ölçek çubuğu verilmelidir. Başka kaynaklardan kullanılan fotoğraf, resim veya grafikler için gerekli izinler alınmış olmalıdır. Tüm resim ve çizimler JPEG formatında hazırlanmalıdır.

Tartışma

Bu bölümünde çalışmadan elde edilen veriler yorumlanmalıdır. Yazarlar, verileri tartışırken spekülasyon yapabilir, ancak elde edilen sonuçların ötesine geçilmemelidir.

Sonuç

Bu bölümde çalışmanın esas sonucu açıkça belirtilmeli ve alana olan katkısı vurgulanmalıdır.

Teşekkürler

Yazar (lar), bu bölümde çalışmaya destek sağlayan kişi veya kuruluşlara teşekkür edebilir.

Kaynaklar

Çalışmada atıf yapılan kaynaklar metin içinde ve kaynaklar listesinde American Psychological Association (APA) formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Kaynaklarının metin içinde sunulması

Kaynaklar yazar adı ve yılı verilerek sunulmalıdır.

Tek yazar için Nicol (1987) ya da (Nicol, 2015). İki yazar için Newman and Leeson (2016) ya da (Newman and Leeson, 2016). Üç ya da daha fazla yazar için Akira et al. (2001) ya da (Akira et al., 2001). Çok sayıda kaynak verilecekse, aralarına noktalı virgül konularak kronolojik sırayla verilmelidir. (Hugs et al., 2003; Carter and Mills, 2014; Lutz, 2016). Aynı yazara ait birden fazla kaynak aşağıdaki gibi sunulmalıdır: Johnson et al. (2007 and 2009), Johnson et al. (2015a and 2015b).

Kaynakların listesinde sunulması

Kaynaklar ayrı bir sayfada iki satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Metin içinde kullanılan kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla listelenmelidir.

Dergi

Soyadı, A., & Soyadı, B. M. (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, Cilt (sayı), sayfa numarası. Örneğin; Erf, G. F. (2004). Cell-mediated immunity in poultry. Poultry Science, 83(4), 580-590. Ya da;

Jung, K., & Saif, L. J. (2017). Goblet cell depletion in small intestinal villous and crypt epithelium of conventional nursing and weaned pigs infected with porcine epidemic diarrhea virus. Research in Veterinary Science, 110, 12-15.

Padunglerk, A., Prasanpanich, S. & Kongmun P. (2017). Use of monosodium glutamate by-product in cow diet on performance of lactating dairy cows. Animal Science Journal, 88(1). 86–93.

Kitap

Soyadı, A., Soyadı, A. C., & Soyadı, B. (Yıl). Kitabın başlığı. Basıldığı şehir, Ülke: Yayınevi. Örneğin;

Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pober, J. S. (2000). Cellular and molecular immunology. 4th ed. Philadelphia, US: W.B. Saunders.

National Research Council. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev. ed., Washington, US: National Academic Press.

Kitap içinde bölüm

Soyadı, E. T, Soyadı, A. C., & Soyadı, B. (Yıl). Bölümün başlığı, In T. S. Soyad (Ed). Kitabın başlığı (pp. sayfa numaraları). Basıldığı şehir, Ülke: Yayınevi. Örneğin;

Lappin, M. R., &Turnwald, G. H., (2004). Microbiology and infectious disease. In M. D. Willard, D.C. Twedt (Ed). Small animal clinical diagnosis by laboratory methods 4th ed. (pp. 332-356). St Louis, US: W.B. Saunders.

Web sayfası

Soyadı, B. A. (Yıl, Ay Yayınlandığı gün). Makalenin başlığı. Alındığı link

Clements, M. (2010, December 4). Enriching free range chickens and reducing feather pecking. Retrieved from http://www.wattagnet.com/articles/7033-enriching-free-range-chickens-and-reducing-feather-pecking

Kongre, konferans

Soyadı, A. (Yıl, Ay, Gün). Bildirinin başlığı, Paper presented at Konferansın adı, Şehir, Ülke. Örneğin; Marchioro, T., Salvano, A. O., & Bohm, A. (2016, September 27-30). Canine heart worm disease (Dirofilariaimmitis) in Spain. Paper presented at the 21st World Small Animal Congress. Istanbul, Turkey.

Tezler

Arthur, A. R. (2016). The role of cytokines in the immune system. Ph Dthesis, University of Washington, Seattle, US.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterler 90 x 120 cm boyutlarında hazırlanmalı, dijital ortamda da sunulmaya uygun olmalıdır.